آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF))

یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 15:57:08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF))

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان آتي کوثر
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت9:00مورخ1400/02/08در محلتهران، خیابان ولیعصر،نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه 17، واحد 1705برگزار می گردد حضور به هم رسانید