تصمیمات مجمع عمومي عادي فوق العاده شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51:02
آگهی

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 31 شهریور 1399 شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين با نماد بورسی وثنو مشخص شد.

مجمع عمومي عادي فوق العاده صاحبان سهام شرکت سه شنبه 23 اردیبهشت 99 با دستور کار تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار شد.

سهام داران بر اساس رای گیری به عمل آمده « بهرام فتحعلي» را به عنوان رییس مجمع ،«حسن پورفرج قاجاري» و «سياوش جروند» به عنوان ناظرین مجمع و « محمد غلامي» را به عنوان منشی مجمع انتخاب کردند.

مجمع با توجه به آرای جمع آوری شده با افزایش سرمایه 300،000 میلیون ریالی موافقت نمود، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع 31 شهریور 99 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.