تصمیمات صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25:39
آگهی

تغییرات در اساسنامه صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن تصویب شد.

مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن یکشنبه 17 فروردین 1399  در محل صندوق با حضور 100درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای, نماینده متولی, حسابرس صندوق برگزار شد.

در این مجمع بر اساس رای گیری به عمل آمده «احمد اشتیاقی»  به‌عنوان رییس مجمع «مهدی باقری کرد کندی» و «محمد تکبیری»  به‌عنوان ناظرین مجمع «همایون دارابی»  را به‌ عنوان منشی مجمع انتخاب کردند.

براساس تصمیمات گرفته شده در مجمع  تغییرات در مواد 33، 36، 35، 67، 69 اساسنامه صندوق تصویب شد.