واسکولیت عروق بزرگ (تاکایوسو-GCA-پلی میالژیاروماتیکا

زمان برگزاری: سه شنبه 18 آذر 1399 ساعت 07:55:00

وبینار آموزشی هفتگی مرکز تحقیقات روماتولوژی  با عنوان واسکولیت عروق بزرگ (تاکایوسو- GCA- پلی میالژیا روماتیکا) سه شنبه مورخ 18 آذر ماه ساعت 8 صبح برگزار می گردد

لازم به ذکر است شرکت در این جلسه دارای امتیاز باآزموزی است و برای کسب امتیاز و ثبت نام تا قبل از ساعت 8 صبح روز برگزاری وبینار به سایت آموزش مداوم به نشانی ircme.ir  مراجعه نمائید. در صورت عدم ثبت نام امتیاز تعلق نمی گیرد.