اطلاعيه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

زمان برگزاری: پنج شنبه 19 تیر 1399 ساعت 10:00:00

اطلاعيه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

 زمان و محل برگزاري مجمع عمومي:

پيرو آگهي منتشر شده، روز شنبه مورخ 1399/4/07 در روزنامه دنياي اقتصاد، مجمع عمومي عادي سالانه شركت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/04/19 در محل مجموعه فرهنگي وورزشي وزارت كار و امور اجتماعي، سالن تلاش به نشاني: تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از مسجد بلال نرسيده به چهارراه پارك وي برگزار ميشود.

به منظورجلوگيري ازگسترش ويروس كرونا به سهامداران محترم پيشنهاد ميگردد از حضور در مجمع خودداري و نسبت به مشاهده آنلاين جلسه از طريق مراجعه به سايت شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام) به نشاني زير اقدام نمايند.

 WWW.MMDIC.IR  

همین طور سهامداران محترم می توانند از طریق سامانه مجامع آنلاین مجمع را مشاهده نمایند.